Connect with us

Disclaimer en Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en disclaimer

De website Nednieuws.nl is onderworpen aan de algemene voorwaarden en disclaimer die hieronder vermeld staan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op de website. Let op: Nednieuws.nl is geen officieel nieuwsmedium, maar een open platform waar gebruikers verhalen kunnen delen.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden op elk moment gewijzigd kunnen worden. Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker in met de meest recente versie van de voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 1 – Inleiding

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het platform Nednieuws.nl
b. Indien een deel of onderdeel van de voorwaarden met een nietigheid behept zouden zijn, betekent dat niet dat de gehele voorwaarden nietig zijn. De geldigheid van de voorwaarden blijft onverkort gelden voor de rest van de voorwaarden. De strekking van het nietige onderdeel wordt dan vervangen door een lezing van de voorwaarden die zo veel mogelijk overeenstemt met de geest en de inhoud van de nietige bepaling.

Artikel 2 – Regels voor de gebruikers van het platform

1. Gebruikers en bloggers gebruiken het platform in overeenstemming met de Nederlandse en andere toepasselijke wetten.
2. Het is verboden om de volgende zaken te verspreiden via het platform:

  • Inhoud waarop de gebruiker niet alle intellectuele eigendomsrechten heeft.
  • Spam – ongewenste reclame
  • Pornografische filmpjes, plaatjes of andere inhoud van een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend zijn of aanzetten tot haat;
    Misleidende of foutieve info;
  • Virussen, spyware, malware, of andere software die schadelijk is voor computers of voor andere gebruikers;

3. Gezondheidsgerelateerde inhoud op dit platform is nooit ter vervanging van een bezoek aan een dokter. Bij klachten of kwalen wordt aangeraden om altijd een arts te consulteren. Het platform is nooit aansprakelijk voor de gevolgen/schade van bepaalde informatie in verband met gezondheid en welzijn.

Artikel 3 – Het platform – inhoud – aansprakelijkheid

1. Nednieuws.nl heeft tot doel een platform te bieden aan gebruikers en bloggers waarop zij hun teksten met anderen kunnen delen. Het platform is nooit aansprakelijk voor de inhoud geplaatst / gepost door deze bloggers of andere gebruikers. Nednieuws.nl maakt geen deel uit van eventuele afspraken tussen gebruikers. Gebruikers dienen eventuele conflicten onderling te regelen.
2. Alle gepubliceerde inhoud door de gebruikers is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die deze inhoud publiceerde, ongeacht of deze privé of openbaar werd verstuurd naar het platform. Gebruikers verklaren en bevestigen dat de toegevoegde inhoud compleet en correct is, alsook in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en andere regelgeving. Gebruikers / bloggers erkennen uitdrukkelijk dat alleen zij uitsluitend aansprakelijkheid zijn voor de verstrekte en gepubliceerde inhoud.

Artikel 4 – Beschikbaarheid het platform

De verbintenis om het platform beschikbaar te houden is een inspanningsverbintenis. Wij kunnen niet altijd waarborgen dat het platform vlekkeloos werkt en zijn dan ook niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele foutieve werking. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de informatie of inhoud meegedeeld en gedeeld op het platform.

Artikel 5 – Accounts voor gebruikers

Gebruikers / bloggers hebben de mogelijkheid om een account aan te maken en verklaring zich akkoord met onderhavige voorwaarden.

Artikel 6 – Uitsluiting van gebruikers

Wij behouden het recht voor om gebruikers te bannen of uit te sluiten indien wij kennis krijgen van eventuele schendingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

Nednieuws.nl is verplicht om gegevens van gebruikers geheim te houden. Vertrouwelijke informatie zijn persoonlijke gegevens en alle informatie waarvan de gebruiker aangeeft dat deze vertrouwelijk is. Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden alleen binnen de grenzen van deze wet verstrekt.

Artikel 8 – Jurisdictie en toepasselijk recht

Geschillen tussen het platform en de gebruikers worden beslecht volgens het Nederlands recht. De Rechtbank van Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden.